Gegründet in 2010 (ISSN 1309-7008)

Juni 2012 Vol:3 Num:2INHALT

Artikel
Martin MALEK
Challenges of European Union's Energy Policy in the Central Asia and Caspian Region
1

Abstract

There is no serious research denying that EU's energy sector will become increasingly reliant on imports. In particular, Europe's vulnerability in its dependence on Russian gas and oil is obvious. One of the most important energy security challenges facing the EU over the years to come will be its ability to diversify the sources and modes of transit of its energy imports. The EU could try to use the massive potential of the Central Asia and Caspian Region (CACR) as an energy supplier. However, nearly two decades after the collapse of the Soviet Union there are still only a few routes for bringing energy resources from the region to Europe. The Nabucco pipeline is the EU's flagship project with regard to the CACR, but Russia does its best to derail it. Furthermore, the article outlines some other crucial aspects of the energy policy in and around the CACR as well as the possible impacts of shale gas and liquefied natural gas (LNG).

Keywords: European Union, Russia, Energy Policy, South Caucasus, Caspian Basin, Frozen Conflicts

PDF File: Challenges of European Union's Energy Policy in the Central Asia and Caspian Region

İsmail ERMAĞAN
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Dış Politikası-Obama Dönemi ve AK Parti
21

Özet

Günümüzde, uluslararası ilişkiler alanında yapılan her araştırmanın yolu bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) geçmektedir. Çünkü ABD, Soğuk Savaş sonrası dönemde küresel siyasetin temel aktörü konumuna yükselmiştir. Bu makale, Obama yönetiminde ABD’nin doğuşunun yerel ve küresel faktörlerini etraflıca açıklamayı amaçlamaktadır. İlkin Washington’un dış siyasetindeki başlıca dönem ve eğilimler analiz edilecek ve küresel siyasetin bir okuması yapılacaktır. Daha sonra Türkiye-ABD ilişkileri bağlamında, Obama ABD’si ile Erdoğan Türkiye’sinin dış politikadaki ortak projeksiyonlarına ışık tutulacaktır. Sonuçta bu makale, ABD dış politikasının ana hedefinin Washington’un küresel lider olarak kalmasını sağlama ve dış politika refleksinin de değişim olduğu savını ileri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: ABD, Türkiye, Dış Politika, Obama, AK Parti.

PDF Dosyası: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Dış Politikası-Obama Dönemi ve AK Parti

Caner TEKİN
The Temporal Nature of National Thinking- The Turkish Cypriot Case
36

Abstract

Contemporary approaches within identity studies assume conceptualizations of national thinking in flux. From this standpoint, the study sets forth to explain the temporal nature of national thinking and related conceptualizations of "self" and "other". It initially deals with reflections of various fields of inquiry into the logic of temporality, and then seeks to elaborate this logic by analysing the case of Cyprus, the conflictual phase between the north and south, from the mindset of the Turkish Cypriot community. The fact that the national thinking has altered across the changing conditions in Northern Cyprus leads the author to rely on revealing arguments of the political theory that heed the instrumental and temporal character of "self-other" conceptualizations.

Keywords: Logic of temporality, national thinking, Turkish Cypriot community, Annan plan referendum

PDF File: The Temporal Nature of National Thinking- The Turkish Cypriot Case

Ahmet Emre ATEŞ
Kongo Bunalımı ve 17. Madde- Uluslararası Adalet Divanı Tarafından Alınan Finansman Kararı Üzerine Bir İnceleme
52

Özet

Afrika ülkelerindeki siyasi istikrarsızlıklar, gerek iç veya bölgesel savaşlardan ve yönetimlerden, gerekse uluslararası aktörlerin etkinliği sorunsalından kaynaklanmaktadır. Bu makalenin amacı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin siyasi sorunlarının temelinde yatan nedenleri araştırmaktır. İlk aşamada, sorunun tarihine ve Kongo'nun yirminci yüzyıldaki gelişimine değinilecektir. İkinci aşamada, uluslararası aktörlerin, Kongo sorununa yönelik yorumları değerlendirilecektir. Sonuç olarak, Soğuk Savaş ve sonrası dönemdeki Afrika'nın görece istikrarsızlığının çözümünde uluslararası hukuk kararlarının etkisi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kongo, Birleşmiş Milletler Örgütü, Uluslararası Hukuk.

PDF Dosyası: Kongo Bunalımı ve 17. Madde- Uluslararası Adalet Divanı Tarafından Alınan Finansman Kararı Üzerine Bir İnceleme

Murat YORULMAZ
Din ve Kimlik İlişkisi Bağlamında Türkiye'de Kimlik Arayışları- Yapısal Bir İçerik Analizi
59

Özet

Geçtiğimiz yüzyılda yükselen kavramlardan biri olan kimlik kavramı, günümüzde özellikle göç, din, cinsiyet, milliyetçilik ve etnisite araştırmalarında neredeyse vazgeçilmez bir kavram olarak literatürdeki yerini almıştır. Günümüzde, kimlik algısı konusunda kavramsal bir değişim gözlemlenmiş, adeta kapsayıcı bir kavram haline gelen kimlik kavramının içeriği değişmiştir. İnsanın içinde yaşadığı topluma, kültüre karşı bir tutum aracı olan kimlik olgusu, modernizmden postmodernizme kadar geçen sürede, kavramsal olarak çeşitlilik ve değişkenlik göstermiştir. Öte yandan modernleşme sürecinde din olgusunun geçirdiği değişimler dinin kimlik inşasındaki rolünü tartışılır hale getirmiştir. Özellikle sekülerleşme yaklaşımının da ortaya koyduğu gibi modernleşme sürecinde parçalı kimliklerin oluşumu bu arayışı daha fazla bir çıkmaza sürüklemektedir. Bu çalışma Türkiye'deki kimlik arayışları sürecini din ve kimlik ekseninde yapısal olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din, Kimlik, Sekülerleşme, Modernleşme, Türkiye, Küreselleşme

PDF Dosyası: Din ve Kimlik İlişkisi Bağlamında Türkiye'de Kimlik Arayışları- Yapısal Bir İçerik Analizi

Rezensionen
Gönül PULTAR (Ed.)
Ağır Gökyüzünde Kanat Çırpmak. Sovyet-sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel Kimlik Arayışı ve Müzakeresi
71

Kitap Tahlili

Gönül Pultar (Ed.) Ağır Gökyüzünde Kanat Çırpmak. Sovyet-sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel Kimlik Arayışı ve Müzakeresi, İstanbul, Tetragon, 2012, 403 sayfa. ISBN: 978-605-87262-0-8

Yazar Adı: Murat YORULMAZ

PDF Dosyası: Gönül Pultar (Ed.) Ağır Gökyüzünde Kanat Çırpmak. Sovyet-sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel Kimlik Arayışı ve Müzakeresi

Fahri TÜRK
Uluslararası Politika Güç ve Barış Mücadelesi
79

Kitap Tahlili

Türk, Fahri, Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti 1871-1914, Türkçe, Birinci Baskı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2012, 301 sayfa.

Yazar Adı: Orhan KISA

PDF Dosyası: Türk, Fahri, Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti 1871-1914

ESBA Dergisi Makale Yazım Kuralları83

Redakteur

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Universität

Herausgeber

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Technische Universität des Nahen Ostens
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Universität
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Universität
Prof. Dr. Erol Esen, Mittelmeer Universität
Prof. Dr. Henry E. Hale George Washington Universität
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Universität
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Universität
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Universität
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Zustand Universität
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia Islam Universität
Dr. Hab. Deniz Akagül, Lille Universität

Editor für englische Sprache

Dr. Hab. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Universität

Editor für deutsche Sprache

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Universität

Publikationskoordinator

Dozent Taner Karakuzu, Trakya Universität
Dozent İlker Limon, Trakya Universität

Zeitschrifteninhaber

Prof. Dr. Fahri Türk

Besucherzähler

Heute 84

Gestern 105

Diese woche 500

Dieser monat 2091

Alle tage 123348

Die elektronische Zeitschrift für politikwissenschaftliche Studienist unter CC BY 4.0 lizenziert.