June 2013 Vol:4 No:2CONTENTS

Articles
Sedef ZEYREKLİ YAŞ
Türkiye'nin Orta Asya Politikasında Süleyman Demirel'in Rolü
1

Özet

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından sonra Orta Asya'da bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri Türkiye'nin ilgi alanına girmiş ve Türkiye bölgeye yönelik politikalar geliştirmeye başlamıştır. Tüm iktisadi ve siyasi sorunlarına rağmen Türkiye, Orta Asya devletleri ile ekonomik, kültürel ve siyasi alanda yakın ilişkiler içine girmiştir. Bu çerçevede çalışmanın amacı Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı döneminde, Türkiye Orta Asya ilişkilerini ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan incelemek ve bu ilişkide Demirel'in rolünü ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada, literatür taraması ve gazete makalelerinden yararlanarak ikili ve çok taraflı ilişkiler incelenmiş; yapılan içerik analizleri ile Demirel'in Orta Asya politikası açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Süleyman Demirel, Türkiye'nin Orta Asya Politikası, Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri

PDF Dosyası: Türkiye'nin Orta Asya Politikasında Süleyman Demirel'in Rolü

Kader ÖZLEM
İslam Kerimov Yönetiminde Özbekistan'ın İç ve Dış Politikasının Analizi (1991-2012)
29

Özet

Özbekistan'ın siyasi yaşamı devlet başkanı İslam Kerimov'un öncelikleri doğrultusunda şekillenmiştir. 1990'lı yıllarda iç politikada otoritesini güçlendirmeye çalışan Kerimov, 2000'li yıllarda 'tek adam' haline gelmiştir. Bağımsızlık sonrası Özbekistan dış politikasındaki öncelikler dönemden döneme değişen bir görüntü oluşturmuştur. Özellikle 2000'li yıllara kadar Moskova'ya uzak durmaya çalışan Taşkent, 2005 yılındaki Andican olaylarının ardından Batı'dan gelen eleştiriler üzerine Rusya ve Çin ile ilişkilerini geliştirme yoluna gitmiştir. Makalenin amacı, Kerimov'un iç siyasi yaşamda otoriter bir eğilim sergilerken; dış politikayı, iç politik gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit algılamaları doğrultusunda belirlediğini ve Orta Asya'dan büyük güçleri uzak tutma amaçlı bir denge politikası izlediğini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: İslam Kerimov, Özbekistan, Biyografi, İç Siyaset, Dış Politika.

PDF Dosyası: İslam Kerimov Yönetiminde Özbekistan'ın İç ve Dış Politikasının Analizi (1991-2012)

Necati İYİKAN
Aral Gölü Sorunu ve Bölgedeki Siyasi Gelişmelere Etkisi
52

Özet

Beş paydaş ülkeyi ilgilendiren Aral Gölü sorunu geçmişten miras kalmıştır. Günümüzde çözüme ulaşılamamış; çözümsüzlüğün geleceğe miras kalma ihtimali de yüksektir. Sorunun temelinde SSCB'nin çevre ve ekonomi arasındaki tercihi yatmaktadır. SSCB'nin tercihi beş paydaş ülkeyi karar mekanizmasına almamak ve Aral Gölü'nün su kaynağını kurutmak olmuştur. Diğer yandan beş paydaş ülke de aynı şekilde tercihlerini kendi çıkarları doğrultusunda oluşturmuş; çevre faktörünü göz önüne almamıştır. Enerji zengini olan Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan ile su zengini olan Kırgızistan ve Tacikistan 2013'e kadar soruna çözüm bulamamışlardır. Bölge dışında kalan; ancak siyasi ve ekonomik etkisi olan Rusya Federasyonu'nun stratejisi sorunda belirleyicidir. AB'nin sorunun çözümüne katkısı ekonomik olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aral Gölü, SSCB, Enerji, Çevre, Paydaş Ülkeler

PDF Dosyası: Aral Gölü Sorunu ve Bölgedeki Siyasi Gelişmelere Etkisi

Burak GÜMÜŞ
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ortadoğu Siyaseti
75

Özet

Bu makalede Türk hükümetinin İsrail, İran, Suriye ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerine yönelik güncel yaklaşımı Hegemonik İstikrar Teorisi çerçevesinde değerlendirilecektir. Buna göre, güçlü bir ülke kendi arzuladığı düzenin kurulmasını ve idamesini sağlarken meydana gelen masrafları nüfuz ettiği diğer devletlere yüklemektedir. ABD, Ortadoğu'da kurmak istediği nizam için Türkiye'den istifade etmektedir. Burada, Şii ülkelere karşı Sünni bir cephe oluşturmaya çalışan Türk dış politikasının, "Büyük Ortadoğu" yaratmaya çabalayan ABD çıkarları ile uyumlu olduğu iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Şii Hilal, Yeni Osmanlıcılık, Hegemonik İstikrar Teorisi

PDF Dosyası: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ortadoğu Siyaseti

Erol ESEN ve Ali ERDEM
Kamu-Özel Ortaklığının Değişen Koşulları: Türkiye Örneği
100

Özet

1980 sonrası dönemde, neoliberal politikalar ışığında değişen ve dönüşen devletler, finansman yaratamama, etkin ve verimli yönetim gerçekleştirememe gibi gerekçelerle kamusal alandan çekilmekte ve her geçen gün daha da küçülmektedirler. Bu durumun arka planında daha küçük ve etkin bir devletin varlığı amaçlanmaktadır. Devletler, kamusal hizmetleri farklı yol ve yöntemler kullanarak özel sektöre devretmekte ya da özel sektör yönetim tekniklerini kamusal alana taşımaktadırlar. Kamusal hizmetlerin özel sektöre devri konusunda kullanılan en yaygın yollardan biri kamu-özel ortaklığı (KÖO) yapılanmalarıdır. Bu çalışmada kamu-özel ortaklığına değinilmekte ve Türkiye'deki mevcut yapı ana hatlarıyla ele alınmaktadır. Tüm çıkarımlar ışığında, Türkiye için kamu-özel ortaklığı yapılanmasına dair öneriler geliştirilmiştir. Çalışma, kamu-özel ortaklığı yapılarının, proje ömürlü basit ilişkilere dayalı olmadığını belirtmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ortaklık, Kamu Özel Ortaklığı, Risk Paylaşımı.

PDF Dosyası: Kamu-Özel Ortaklığının Değişen Koşulları: Türkiye Örneği

Book Reviews
Rıza ZELYUT
Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kimliği
122

Kitap Tahlili

Zelyut, Rıza, Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kimliği, Kripto Yayıncılık, Ankara, 2012, Dördüncü Baskı, 486 sayfa.

Yazar Adı: Erdinç Şahin ALBAYRAK

PDF Dosyası: Zelyut, Rıza, Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kimliği

Ersel AYDINLI, Erol KURUBAŞ ve Haluk ÖZDEMİR
Yöntem Kuram Komplo: Türk Uluslararası İlişkiler Disiplininde Vizyon Arayışları
124

Kitap Tahlili

Ersel Aydınlı, Erol Kurubaş, Haluk Özdemir, Yöntem Kuram Komplo: Türk Uluslararası İlişkiler Disiplininde Vizyon Arayışları, Asil Yayınları, Ankara, 2009. ISBN: 9786055868338.

Yazar Adı: Kenan ŞAHİN

PDF Dosyası: Ersel Aydınlı, Erol Kurubaş, Haluk Özdemir, Yöntem Kuram Komplo: Türk Uluslararası İlişkiler Disiplininde Vizyon Arayışları

ESBA Dergisi Makale Yazım Kuralları129

Editor

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya University

Editorial Board

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Middle East Technical University
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana University
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim University
Prof. Dr. Erol Esen, Mediterranean University
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington University
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller University
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido University
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia State University
Prof. Mujib Alam, Jamia Millia Islamia University
Assoc. Prof. Deniz Akagül, Lille University

English Language Editor

Assoc. Prof. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir University

German Language Editor

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University

Publication Coordinator

Lecturer Taner Karakuzu, Trakya University
Lecturer İlker Limon, Trakya University

Journal Owner

Prof. Dr. Fahri Türk

Internet Adviser

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

Contact

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Visitors Counter

Today 63

Yesterday 123

This Week 470

This Month 3312

All 136420

Electronic Journal of Political Sciences Studies is licensed under CC BY 4.0.