June 2018 Vol:9 No:2CONTENTS

Articles
Fahri TÜRK
Vergina Güneşi, Çiftbaşlı Kartal ve Türk Hilalî Arasında Bitmeyen Mücadele: Makedonya Torbeşleri
1

Özet

Bu çalışmada Makedonya’da Torbeş kavramının niçin ve hangi amaçla ortaya çıktığı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda Makedonya Devleti’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra özgün ve ayrı bir Müslüman Makedonyalı kimliği oluşturma yönündeki gayretleri retrospektif bir temelde çözümlemeye tabi tutulacaktır. Bu yöndeki politikalar yansımalarını 1979 yılında Makedonya Müslümanları Kültür ve Bilim Manifestosunun kurulmasıyla bulmuş ve Niyazi Limanovski’nin ölümünden sonra hayata geçirilen Müslüman Makedonlar Birliği ile farklı bir mecraya girmiştir. Bu örgütün lideri İsmail Boyda sadece Makedonya’daki Torbeşleri değil Türkiye dâhil olmak üzere komşu coğrafyalarda yaşayan soydaşlarını da dikkate alan bir politika izlemektedir. Bu çalışmanın amacı Torbeşlerin siyasal hayata katılımları ve yurtdışı Torbeşleri kazanma davasının bayraktarlığını yapan İsmail Boyda yönetimindeki Makedon Müslümanlar Birliği’nin faaliyetlerine odaklanmaktır. Ayrıca diğer çalışmaların yeterince eğilmediği Torbeşler ve Türkçe konusunu Kırçova bölgesi örneğinde çözümlemektir.

Anahtar Kelimeler: Makedonya Torbeşleri, Kimlik, Türkçe, Kırçova, Makedonya Devleti, Makedon Müslümanlar Birliği, Siyasal Hayat.

PDF Dosyası: Vergina Güneşi, Çiftbaşlı Kartal ve Türk Hilalî Arasında Bitmeyen Mücadele: Makedonya Torbeşleri

Yasemin KONUKCU
Jeopolitik Güç Mücadelesi ve Basra Körfezinin Önemi
19

Özet

Basra Körfezi, Ortadoğu’nun stratejik noktalarından birisi olarak kabul edilmektedir. Coğrafi konumu, petrol ve enerji kaynakları açısından önemli geçiş güzergâhlarından birisi olması ve bölgedeki siyasi istikrarsızlıklar Körfez’in, jeopolitik özelliklerine odaklanmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda, makalenin temel amacı jeopolitika kavramı çerçevesinde, Basra Körfezi’nin, bölge ülkeleri açısından önemini analiz etmek ve güncel tartışmalara ışık tutmaktır. Bölge ülkelerinin ve küresel aktörlerin artan güç gösterileri, jeopolitik önemi tartışma götürmez Basra Körfezi’ne daha fazla dikkat edilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Basra Körfezi, Jeopolitika, Siyasi Değişim, Bölgesel Gerilim, Mezhep.

PDF Dosyası: Jeopolitik Güç Mücadelesi ve Basra Körfezinin Önemi

Selim KANAT
Komünist İdeoloji, Devrim Anlayışı ve Terörizm
37

Özet

Terörizm günümüzde en önemli güvenlik tehditlerinden birisidir. Ancak bu durum Soğuk Savaş sonrası oluşmuştur, demek doğru değildir. Terörizm yüzyıllardır siyasetin kirli bir aracı olarak kullanılmıştır ve kullanılmaya devam edilmektedir. Bu noktada kurulu düzeni değiştirme gayesinde olan nispeten güçsüz gruplar terörizmi, siyasal dönüşümün pratik bir aracı olarak görmüşlerdir. Devrim anlayışının bir gereği olarak terörizm hem şiddet yoluyla iktidarı ele geçirmede, hem de ele geçirilen iktidarı korumada pratik bir araç olarak görülmüştür. Komünist ideolojinin bu noktadaki önemi ise, devrim anlayışı ile terörizm arasındaki amaç-araç ilişkisini kavramsallaştırma çabası içerisinde olmasıdır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı ideoloji, devrim ve terörizm kavramları arasındaki ilişkinin komünizm ideolojisi ve 1917 Bolşevik Devrimi üzerinden ortaya konulmasıdır. Bu çaba günümüzde var olan ve muhtemelen gelecekte de söz konusu olacak olan devrimci terörizmin kökenlerinin anlaşılabilmesi ve bu güvenlik tehdidine karşı çareler üretilebilmesi için entelektüel alt yapının oluşturulmasına katkı sağlanmasına yöneliktir.

Anahtar Kelimeler: Komünizm, Terörizm, 1917 Bolşevik Devrimi, İdeoloji, Devrim

PDF Dosyası: Komünist İdeoloji, Devrim Anlayışı ve Terörizm

Haris Ubeyde DÜNDAR
Yeni Hegemonya Anlayışı Çerçevesinde Bush Doktrini Üzerine Bir İnceleme
52

Özet

Bush Doktrini, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush’un adıyla anılan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesi ile somutlaşan yeni Amerikan dış politikasının temel felsefesidir. 2002’de yayınlanan belge ABD’nin 11 Eylül sonrasında izleyeceği dış politika ilkelerini içermektedir. Bush Doktrini ile 11 Eylül 2001’de gerçekleşen saldırılar sonrası, temel olarak caydırma (deterrence) ve çevreleme (containment) stratejisi üzerine kurulu Soğuk Savaş dönemi ABD dış politikası, ön alma (pre-emption)ve önleme (prevention) stratejisi temelinde değişmiştir. Uluslararası ilişkiler ve hukukun bu iki tartışmalı kavramı, Bush Doktrini ile birlikte meşru bir dış politika ilkesi halini almıştır. Belge, içerdiği bu iki kavram dışında, haydut devletler, teröre karşı savaş, başarısız devlet gibi tanımlamalar ile de özellikle 11 Eylül sonrası ortaya çıkan yeni Amerikan hegemonya anlayışını meşrulaştıran bir belge niteliği arz etmektedir. Bu bağlamda bu çalışma Bush Doktrini’nin yeni hegemonya anlayışını eleştirel bir bakış açısıyla ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: George W. Bush, Bush Doktrini, Teröre Karşı Savaş, Ulusal Güvenlik, 11 Eylül Saldırıları.

PDF Dosyası: Yeni Hegemonya Anlayışı Çerçevesinde Bush Doktrini Üzerine Bir İnceleme

Muhammed Hadin ÖNER
İslam Ekonomisinde Sosyal Güvenlik Kavramı: Tekâfül Sigorta Sistemi Örneği
72

Özet

İnsanoğlu sosyal bir varlıktır ve toplum ile iç içe yaşamak zorundadır. Bu durum ekonomik ve sosyal riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler, ekonominin gelişmesiyle birlikte daha fazla artmış ve maddi-manevi kayıplar ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ekonomik risklerden korunmak amacıyla tarih boyunca çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Günümüz modern toplumları da sigortacılık sistemi sayesinde muhtemel riskler ile mücadele etmektedir. İslam toplumlarında ise Tekâfül sigortacılık sistemi geliştirilmiştir. İslam ekonomisinde sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma kavramlarından Tekâfül sigorta sisteminin hangi ölçütlerde sağlandığı net bir şekilde belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, İslam ekonomisinde önemli yeri olan Tekâfül sigorta sistemi hakkında temel bilgiler vermektir. Bu makalede söz konusu sistemin hangi ülkelerde geliştiği, nasıl bir süreçten geçtiği ve nasıl uygulandığı hususları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İslam Ekonomisi, Sosyal Güvenlik, Sosyal Refah, Tekâfül Sigorta Sistemi.

PDF Dosyası: İslam Ekonomisinde Sosyal Güvenlik Kavramı: Tekâfül Sigorta Sistemi Örneği

Book Reviews
Derviş Fikret ÜNAL
Turkey’s Relations with Israil in the 2000s: A Constructivist Perspective
81

Kitap Tahlili

Derviş Fikret ÜNAL, Turkey’s Relations with Israil in the 2000s: A Constructivist Perspective, Astana Yayınları, Ankara 2017, ISBN: 978-605-9623-29-2

Yazar Adı: İlker LİMON, Taner KARAKUZU

PDF Dosyası: Derviş Fikret ÜNAL, Turkey’s Relations with Israil in the 2000s: A Constructivist Perspective

Baskın ORAN
Etnik ve Dinsel Azınlıklar Tarih, Teori, Hukuk, Türkiye
84

Kitap Tahlili

Baskın ORAN, Etnik ve Dinsel Azınlıklar Tarih, Teori, Hukuk, Türkiye, Literatür Yayınları, İstanbul 2018, ISBN: 978-975-04-0787-1

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF File: Baskın ORAN, Etnik ve Dinsel Azınlıklar Tarih, Teori, Hukuk, Türkiye

Editor

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya University

Editorial Board

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Middle East Technical University
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana University
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim University
Prof. Dr. Erol Esen, Mediterranean University
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington University
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller University
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido University
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia State University
Prof. Mujib Alam, Jamia Millia Islamia University
Assoc. Prof. Deniz Akagül, Lille University

English Language Editor

Assoc. Prof. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir University

German Language Editor

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University

Publication Coordinator

Lecturer Taner Karakuzu, Trakya University
Lecturer İlker Limon, Trakya University

Journal Owner

Prof. Dr. Fahri Türk

Internet Adviser

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

Contact

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Visitors Counter

Today 67

Yesterday 123

This Week 474

This Month 3316

All 136424

Electronic Journal of Political Sciences Studies is licensed under CC BY 4.0.