Ocak 2023 Cilt:14 Sayı:1İÇİNDEKİLER

Makaleler
Fahri TÜRK, Taner KARAKUZU, Ahmet ÖZDEMİR ve İlker LİMON
Yumuşak Güç Bağlamında Orta Asya’da Türk Dizileri ve TRT Kurumunun Rolü
1

Özet

Bu makale Türkiye ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkileri, popüler kültürün yapıtaşlarından Türk dizileri noktainazarından çözümlemektedir. Bu araştırmada cevap aranacak sorular “Türk dizileri, Türk halklarının birbiriyle etkileşime/iletişime geçmesinde nasıl bir vazife üstlenmiştir?” ve “Türk dizileri, yumuşak güç bağlamında Orta Asya’da etkili bir rol oynamakta mıdır? şeklinde formüle edilmiştir. Bu makalede veri çözümleme yöntemi olarak içerik analizine müracaat edilmiştir. Bu çalışmayı benzerlerinden farklı kılan unsurların başında müelliflerden ikisinin bölge ülkelerinde alan araştırmaları yapmaları gelmektedir. Bu makalede nicel veriler temelinde bir çözümleme yapılmıştır. Diğer yandan bu çalışma kapsamında 14.000’e yakın çevrim içi sayfa içerik analizine tabi tutulduğundan mütevellit ulusal ve uluslararası yazında tek olma özelliğine sahiptir.

Yukarıda ortaya atılan soruların cevaplanması maksadıyla şu yol haritası izlenmektedir: Yöntem ve yazın bölümlerini müteakiben çalışmanın kuramsal çerçevesi olan yumuşak güç mefhumu popüler kültür özelinde analiz edilmiştir. Ardından Türkiye ve bölge ülkeleri arasında önemli bir yere sahip olan Türk dizileri masaya yatırılmıştır. Akabinde Orta Asya menşeli çevrim içi sayfalarda korsan olarak yayımlanan Türk dizileri ele alınmış ve elde edilen veriler ışığında Türk dizileri kapsamlı bir içerik analizine tabi tutulmuştur. Son aşamada ise üst kültür öğelerine yer veren Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) Orta Asya devletlerine yönelik izlediği yayın politikaları özellikle bu kurumun gösterdiği Türk dizileri çerçevesinde mercek altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Güç, Popüler Kültür, Türk Dizileri, Orta Asya, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

PDF Dosyası: Yumuşak Güç Bağlamında Orta Asya’da Türk Dizileri ve TRT Kurumunun Rolü

Murat BAYAR ve Ertan EFEGİL
Avrupa Birliği’nin Orta Asya Stratejilerinin Değerlendirilmesi
29

Özet

Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Asya’ya yönelik politikaları 1990’ların ortalarına kadar belli alanlarla sınırlı kalmıştır. Daha sonraki dönemde AB ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler ivme kazanmıştır. 1996-2001 yılları arasında bölge devletleri ile ilişkilerinde demokratikleşme ve liberal ekonomi modeline ağırlık veren Brüksel, bölge ülkelerine, ekonomik reformların yürütülmesi, kurumsallaşmanın sağlanması ve yabancı yatırımların teşvik edilmesi gibi konularda maddi ve teknik yardım sağlamıştır. Özellikle 2002 yılında Orta Asya Strateji Belgesinin kabul edilmesi ve bunların belli aralıklarla güncellenmesi Brüksel ve bölge başkentleri arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu çalışma AB’nin strateji belgeleri temelinde Brüksel’in Orta Asya politikasındaki değişim üzerinde durmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu temelde AB’nin değişen bölge stratejileri incelenmekte ve bu değişimlerin sonucunda, günümüzde Brüksel’in Orta Asya politikası anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Orta Asya, Strateji Belgeleri, Liberal Ekonomi, İnsan Hakları, Kurumsallaşma

PDF Dosyası: Avrupa Birliği’nin Orta Asya Stratejilerinin Değerlendirilmesi

Mehmet BARDAKÇI
Donald Trump Döneminde Avrupa Birliği-ABD İlişkileri: Transatlantik İlişkilerde Kırılma
38

Özet

Bu makale Trump döneminde ABD ve AB arasındaki ilişkilerde soruna yol açan konuları ele almaktadır. Çalışmanın ortaya koyduğu üzere Trump döneminde Washington ve Brüksel ilişkilerinde “kırılma” olarak tanımlanabilecek önemli değişiklikler yaşanmıştır. (Andrew) Jacksoncu bir dış politika anlayışından yana olan Trump izolasyoncu ve dış ticarette korumacı bir ilkeler bütününü benimsemiştir. Diğer yandan Trump seçim kampanyası döneminde vaat ettiği politikaları iktidara geldikten sonra uygulamaktan çekinmemiştir. Trump döneminde ABD ve AB arasında birçok konuda sürtüşme yaşanmıştır. NATO, iklim değişikliği, ekonomik ve ticari ilişkiler bunlar içerisinde öne çıkan anlaşmazlık konuları olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trump, ABD, AB, Transatlantik İlişiler, NATO, İklim Değişikliği, Ekonomik İlişkiler

PDF Dosyası: Donald Trump Döneminde Avrupa Birliği-ABD İlişkileri: Transatlantik İlişkilerde Kırılma

Güngör ŞAHİN ve Betül ÖZTÜRK
Self Determinasyon İlkesine Neorealist Bakış: Güney Sudan ve Filistin Örnekleri
53

Özet

Özellikle post kolonyal ülkelerde yaşanan bağımsızlık hareketleri ve bu ülkelerdeki çeşitli etnik gruplarının self determinasyon talepleri, bu ilkenin sıkça tartışılmasına sebep olmuştur. Batılı ülkelerin bu talepler karşısında takındığı tavırlar, bu isteklerin hayata geçirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada self determinasyon ilkesinin yarattığı sorunlar, Batı’nın bu sorunlara verdiği cevaplar ve bunların arkasında yatan motivasyonlar Güney Sudan ve Filistin örnekleri üzerinden neorealist bir bakış açısı ile incelenmiştir. Post kolonyal ülkelerde yaşanan self determinasyon konusuna Batı’nın takındığı tavrın anlaşılmasına yardım etmek amacıyla yazılan bu çalışma, bu ülkelerde yaşanan gelişmelere dair farklı bir yaklaşım sunması sebebiyle önem arz etmektedir. İkincil veri kaynaklarının kullanıldığı bu nitel araştırmada içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Self Determinasyon, Mikro Milliyetçilik, Neorealizm, Filistin, Güney Sudan

PDF Dosyası: Self Determinasyon İlkesine Neorealist Bakış: Güney Sudan ve Filistin Örnekleri

Selcen ALTINBAŞ UMUT
Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Yasama Döneminde Milletvekillerinin Parti Değiştirmeleri
67

Özet

Siyasal katılımın önemli aktörlerinden olan milletvekilleri, siyasal partiler aracılığıyla ya da bağımsız olarak parlamentoda milletin tamamını temsil etme görevi üstlenirler. Parlamentoda temsil ve yasama faaliyetlerine devam ederken bazı milletvekillerinin parti değişikliğine gittiği bilinmektedir. Milletvekilleri tarafından üstlenilen temsil tüm millet adına gerçekleştirildiğinden milletvekillerinin parti değiştirmelerinin önemsiz bir detay olduğu akla gelebilir. Ancak Türk siyasal hayatına bakıldığında 2018 genel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir grup milletvekilinin parti değiştirerek İyi Parti’nin seçimlere girmesine yol açtıkları düşünüldüğünde parti değiştirmenin önemli etkilere sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, parti değiştirme sorunsalını gerekçeleri ve sonuçlarına odaklanmak suretiyle 27’nci Yasama Dönemi örneğinde incelemektir. Milletvekillerinin partilerini değiştirme gerekçeleri vermiş oldukları beyanatlar temelinde araştırılmıştır. Yapmış oldukları açıklamalar içerik analizine tabi tutulmuştur. Parti değiştirme hakkında resmi basın toplantısı düzenlemeyen milletvekillerinin ayrılma nedenlerini deşifre etmek amacıyla tirajı en yüksek ulusal gazeteler olan Sözcü, Sabah ve Hürriyet taranmıştır. 27’nci Yasama Dönemi milletvekillerinin; ideolojik ayrılıklar, antidemokratik uygulamalar, parti politikalarına karşı muhalefet, partilerin kuruluş amaçlarından uzaklaşma, ihraç etme, yeni partilerin çatısı altında siyaset yapma arzusu gibi gerekçelerle partilerinden ayrıldıkları tespit edilmiştir. Neticede milletvekillerinin parti değiştirmelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki sandalye sayının dağılımına ve parlamentoda yeni partilerin doğmasına yol açtığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Milletvekili, Parti Değiştirme, Siyasal Parti, 27’nci Yasama Dönemi

PDF Dosyası: Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Yasama Döneminde Milletvekillerinin Parti Değiştirmeleri

Söyleşi
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Editörlüğü
Kültür Eski Bakanı Namık Kemal ZEYBEK ile Demirel’in Türklüğe ve Türk Dünyasına Bakışı Üzerine Yapılan Görüşme
86

Söyleşi

Kültür Eski Bakanı Namık Kemal ZEYBEK ile Demirel’in Türklüğe ve Türk Dünyasına Bakışı Üzerine Yapılan Görüşme

Konuk: Namık Kemal ZEYBEK

PDF Dosyası: Kültür Eski Bakanı Namık Kemal ZEYBEK ile Demirel’in Türklüğe ve Türk Dünyasına Bakışı Üzerine Yapılan Görüşme

Kitap Tanıtımı
Fatih BARDAK
Kamu Diplomasisi Çerçevesinde Türkiye'nin Gürcistan Politikası
92

Kitap Tahlili

Fatih BARDAK, Kamu Diplomasisi Çerçevesinde Türkiye'nin Gürcistan Politikası, (ed.) Fahri Türk, Paradigma Akademi, Çanakkale, 2022, ISBN 978-625-8118-58-2

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Kamu Diplomasisi Çerçevesinde Türkiye'nin Gürcistan Politikası

Oktay BİNGÖL ve Yelda ONGUN (ed.)
Afganistan’da Taliban Dönemi: Bölgesel-Küresel Bakış ve Türkiye Açısından İnceleme
94

Kitap Tahlili

Oktay BİNGÖL ve Yelda ONGUN (ed.) Afganistan’da Taliban Dönemi: Bölgesel-Küresel Bakış ve Türkiye Açısından İnceleme, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012, ISBN: 978-625-417-677-7

Yazar Adı: İlker LİMON, Taner KARAKUZU

PDF Dosyası: Afganistan’da Taliban Dönemi: Bölgesel-Küresel Bakış ve Türkiye Açısından İnceleme

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 66

Dün 123

Bu Hafta 473

Bu Ay 3315

Tümü 136423

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.