Ocak 2017 Cilt:8 Sayı:1İÇİNDEKİLER

Makaleler
Abdol Moghset BANI KAMAL, Bakhrullo ASHUROV
10th Majlis Election in Iran: Structural, Institutional, Legal, and Political Issues
1

Abstract

The 10th Majlis election was held in the Islamic Republic of Iran on 26 February 2016. The election witnessed a record number of disqualified candidates by the Guardian Council. Notwithstanding this, the pro-government candidates were well-received by the voters. President Hassan Rouhani’s foreign policy and the nuclear deal that had concluded with the international community, held a special place in the political debates during the election. This paper first analyses the importance of the 10th Majlis election in Iran in the light of President Rouhani’s foreign policy. Secondly, it explores the election process. This paper argues that elections in Iran suffer from four types of issues. First characteristic is closely linked with the theocratic nature of the Iranian political system. Second one is connected with the Iranian electoral system. Third one arises from the inefficiency of electoral institutions. Finally, those issues caused by the discriminative approach of the Iranian ruling elites towards certain political parties and ethno religious groups.

Keywords: Guardian Council, Majlis Election, Vetting of the Candidates, Iran

PDF File: 10th Majlis Election in Iran: Structural, Institutional, Legal, and Political Issues

Fahri TÜRK, Taner KARAKUZU, İlker LİMON
Geçmişten Günümüze Edirne Bahai Toplumu
18

Özet

19. yüzyılda Edirne, Balkanlar’da yaşanan savaşlar sebebiyle çeşitli göçlere sahne olmuştur. Savaşın sebep olduğu göçlerin yanı sıra, politik ve dini sebeplerden ötürü de göçler yaşanmıştır. Bu göçlerden biri de, Bahailiğin kurucusu olarak kabul edilen Mirza Hüseyin Ali’nin, ailesi ve bazı takipçileriyle birlikte, Osmanlı ve İran hükümdarları arasında varılan bir anlaşma sonucunda Bağdat’tan (1863), önce İstanbul’a oradan da dört ay sonra Edirne’ye göç etmesidir. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Edirne, Mirza Hüseyin Ali’nin Edirne’ye gelmesiyle birlikte Bahailik inancı ve mensupları açısından da önem arz eden bir şehir olma özelliğine sahip olmuştur. Bu çalışmada Edirne Bahai Toplumu tarihsel bir bakış açısıyla çözümlenecektir.

Anahtar Kavramlar: Bahai Toplumu, Edirne, Cumhuriyet Dönemi, Bahaullah, Beyaz Ev, İzzetağa Bahçesi

PDF Dosyası: Geçmişten Günümüze Edirne Bahai Toplumu

İsmail KÖSE
İngiltere’nin Arap İsyanı Tertibi (1914-1918): İsyanın Cumhuriyet Dönemi Hükümet Programlarındaki Dış Politika Yansımaları
39

Özet

Arap yarımadasının büyük kısmı, Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında Mısır’ı fethinden sonra Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmış ve bu tarihten 1916 yılına kadar; Mısır’ın önce Napolyon Bonapart komutasındaki Fransızlar tarafından işgali (1798-1801) ve daha sonra 1882 yılında İngiltere tarafından ilhakı istisna olmak üzere yaklaşık 400 yıl Osmanlı idaresinde kalmıştır. Arap yarımadasındaki Osmanlı varlığı I. Dünya Savaşı’nın başlarındaki isyan ile sona ermiştir. Osmanlı Devleti’nin karşılaştığı son başkaldırı olan Arap isyanı, I. Dünya Savaşı’nın en zorlu günlerinde Çanakkale’de bir varoluş mücadelesi verilirken gerçekleşmiştir. İsyana Araplar bir bütün olarak destek vermemişlerdir. Buna karşın Arap yarımadasındaki Türk askerleri isyan nedeniyle önemli miktarda zarar görmüşler ve zayiat vermişlerdir. Zikredilen durum siyasallaşan Arap milliyetçiliğinin de etkisiyle Cumhuriyet kurulduktan sonra Türk-Arap ilişkilerinde bir güvensizlik ortamı oluşturmuş, kimi dönemlerde yakınlaşmalar sağlanmış olsa bile diplomatik ilişkiler tarihsel güvensizlik üzerinde şekillenen tereddütlü telakki nedeniyle uzun süre güven artırıcı temellerde yapılanma imkânından yoksun kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: İsyan, İngiltere, Türk Dış Politikası, Araplar

PDF Dosyası: İngiltere’nin Arap İsyanı Tertibi (1914-1918): İsyanın Cumhuriyet Dönemi Hükümet Programlarındaki Dış Politika Yansımaları

Serdar YILMAZ
Asya’da Bir Ekonomik Gelişim Modeli: Avrasya Ekonomik Birliği
63

Özet

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Rusya ve Beyaz Rusya arasında 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile başlamış olmasına rağmen hâlihazırda özellikle uluslararası ilişkiler disiplininde devletler ve uluslararası örgütler tarafından yeterince ele alınmamış bir konudur. Küreselleşen dünyada devletlerin karşı karşıya kaldıkları siyasi, güvenlik ve özellikle ekonomik sorunları çözebilmelerinin en önemli yolu uluslararası örgütler kurmalarıdır. Bu çalışma, gerek bölgesel güvenliğin sağlanması gerekse etkin bir ekonomik sistem kurmak için meydana getirilen Avrasya Ekonomik Birliği’nin uzun dönemde önemli ve etkili olacağı hipotezini ortaya atmakta ve birliği bir ekonomik gelişim modeli olarak ele almaktadır. Ayrıca bu çalışma, Rusya’nın AEB’yi diğer üyelerin Rusya’ya olan bağımlılığından etkin şekilde istifade ederek bölgedeki Rus nüfuzunu sağlamlaştırma adına bir mekanizma olarak algıladığını iddia etmektedir. Birliği meydana getiren üyelerin ekonomik ve stratejik çıkarlarına yer verecek olan bu makale, Soğuk Savaş sonrası dönemde hızla yayılan ekonomik küreselleşmeyi çalışmanın teorik altyapısı olarak ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrasya Ekonomi Birliği, Küreselleşme, Bütünleşme, Dördüncü Blok

PDF Dosyası: Asya’da Bir Ekonomik Gelişim Modeli: Avrasya Ekonomik Birliği

Hakan YAŞ, Sedef ZEYREKLİ YAŞ
Yerel Siyasete Katılımın Belirleyicileri: Edirne Kent Merkezinde Bir Model Denemesi
75

Özet

Kişisel özelliklerin siyasete katılım düzeyine etkisini tahmin eden pek çok çalışma bulunmaktadır. Katılım bu çalışmalarda daha çok geleneksel, geleneksel olmayan, oy kullanımı ve aktif katılım bakımından ele alınmıştır. Edirne kent merkezinde yerel yönetimlerin izlediği siyasete, seçmenlerin katılım düzeyini inceleyen bu çalışmanın amacı bu şehirde yaşayan seçmenlerin hangi niteliklerinin, siyasete katılım düzeyini etkileme derecesini tahmin etmektir. Robert Dahl’ın önermesi doğrultusunda belirlenen ilgi, önemseme, bilgi ve eylem düzeylerine yerel seçmenlerin hangi niteliklerinin ne düzeyde etki ettiğinin tahmin edilebilmesi için yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi, dünya görüşü ve benzeri bağımsız değişkenleri içeren bir model oluşturulmuştur. Bilgi düzeyinde katılıma söz konusu kişisel özelliklerin anlamlı bir etkisi bulunmazken, eylem düzeyinde katılımda bazı değişkenlerin önemli rol oynadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim ve gelir düzeyi gibi bazı kategorik değişkenlerin ise seçmenlerin siyasete katılım davranışlarında kısmen etkili oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyasete katılım, yerel siyaset, karakter özellikleri, lojistik regresyon, Edirne

PDF Dosyası: Yerel Siyasete Katılımın Belirleyicileri: Edirne Kent Merkezinde Bir Model Denemesi

Söyleşi
Prof. Dr. İlhan UZGEL
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Uzgel ile Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar Üzerine Yapılan Söyleşi
90

Söyleşi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Uzgel ile Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar Üzerine Yapılan Söyleşi

Konuk: Prof. Dr. İlhan UZGEL

PDF Dosyası: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Uzgel ile Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar Üzerine Yapılan Söyleşi

Kitap Tanıtımı
Fahri TÜRK (Der.)
Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları
93

Kitap Tahlili

Der. Doç. Dr. Fahri TÜRK, Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, Astana Yayınları, Ankara, 2016, ISBN: 978-605-9623-02-5

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Der. Doç. Dr. Fahri TÜRK, Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları

Tural BAHADIR
Ortaklıktan Krize Türkiye – ABD İlişkileri
97

Kitap Tahlili

Tural BAHADIR, Ortaklıktan Krize Türkiye – ABD İlişkileri, Astana Yayınları, Ankara, 2016, ISBN: 978-605-9623-11-7

Yazar Adı: İlker LİMON, Taner KARAKUZU

PDF Dosyası: Tural BAHADIR, Ortaklıktan Krize Türkiye – ABD İlişkileri

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 64

Dün 123

Bu Hafta 471

Bu Ay 3313

Tümü 136421

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.