Ocak 2015 Cilt:6 Sayı:1İÇİNDEKİLER

Makaleler
Patrycja LIPOLD
Anthropologie der Revolution in der BRD undder Volksrepublik Polen 1970-1979 in vergleichender und beziehungsgeschichtlicher Perspektive
1

Zusammenfassung

Die siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts gehören zu der wissenswürdigsten Periode der Nachkriegszeit. Der Vietnam-Krieg, die Hippiebewegung, die sozialistische Bewegung in Westeuropa, die Entspannungspolitik zwischen Ost und West sind Merkmale dieser Zeit. Die außerparlamentarische politische Opposition war eine Genese der linksradikalen Bewegungen in Deutschland und der Arbeiterbewegung in Polen, die sich zum Ziel setzten in einem Machtkampf die Verhältnisse im Inland zu verändern. Die Bewegung war durch ein hohes Engagement und schnelle Wandlungsfähigkeit gekennzeichnet. Das waren die Zeiten der antiautoritären Rebellion und der internationalen Kontakte, aus denen sich Möglichkeiten ergaben. Diese Zeiten änderten für immer die Geschichte beider Staaten.

Die Rote Armee Fraktion (im Folgenden RAF) in Deutschland und Komitet Obrony Robotników (Komitee für Arbeiterverteidigung, im Folgenden KOR) in Polen sind die Formationen, die eine große Mobilisierung der Gesellschaft beider Länder verursacht haben. Das Ziel dieses Artikels ist zu zeigen, welche Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen diese Bewegungen waren.

Schlagwörter: Komitee für Arbeiterverteidigung, Die Rote Armee Fraktion, die 1970-er Jahre, Widerstand

PDF File: Anthropologie der Revolution in der BRD undder Volksrepublik Polen 1970-1979 in vergleichender und beziehungsgeschichtlicher Perspektive

G. Pınar ERKEM
Savaş ve Savaşmak: Batı'nın Terörle Mücadele Pratiklerinin Paradoksu Üzerinde Düşünmek
18

Özet

Bu çalışmanın amacı Clausewitz'in 'Savaş Üzerine' (On War) adlı klasik eserinde belirgin bir biçimde ayırt etmiş olduğu "savaş" ve "savaşmak" kavramlarının anlam farklılıkları çerçevesinde özellikle 11 Eylül 2001 ertesinde Batı blokunun benimseyip askeri doktrinlerini yapılandırdıkları savaş mantığının paradoksal sorunlarını tartışmaktır. Savaş ve strateji, ya da farklı ifade edersek "savaş" ve "savaşmak" kavramları arasındaki ilişki ve farklılık, Clausewitz'in tanımlaması ve daha sonra bu konuda mevcut yazında gerçekleşen tartışmalar üzerinden, açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak Clausewitz'in yaklaşımı benimsenerek, savaşın siyasi bir kavram olduğu ifade edilmiş ve örneklenmiş; yanlış bir şekilde strateji olarak yaklaşıldığında yaşanan deneyimler Vietnam ve Irak savaşları örnekleri ile çözümlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Savaş, Savaşmak, Strateji, Clausewitz, ABD

PDF Dosyası: Savaş ve Savaşmak: Batı'nın Terörle Mücadele Pratiklerinin Paradoksu Üzerinde Düşünmek

Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU
Avrupa Birliği ve Rusya'nın Güç Alanları Arasında Kalan Ukrayna'da Yaşanan Halk Ayaklanmaları: Turuncu Devrim ve Meydan Devrimi
31

Özet

1991 yılında bağımsızlığını kazanmış olan Ukrayna'nın, post-komünist dönemde siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda Avrupa Birliği (AB) ve Rusya'nın güç alanı arasında sıkıştığı gözlemlenmektedir. Ülkede bir yandan ulus-inşa sürecinin bir yandan da post-komünist dönemin özellikle siyasi ve ekonomik olan sancıları yaşanmaktadır. Yoksulluğun ve yolsuzluğun artması, ülkede 2004 yılında sosyal bir patlamaya neden olmuş ve geniş ölçekli halk ayaklanmaları yaşanmıştır. "Turuncu Devrim" olarak ifade edilen Avrupa yanlısı halk ayaklanmaları 2006 sonrası dönemde etkisini tamamen kaybetmiş ve ülke Rus yanlısı bir politika izlemeye başlamıştır. 2006'dan 2013'e kadar olan süreçte Ukrayna'daki siyasi ve ekonomik statükonun değişmemesi ve halk ile iktidar arasındaki kopukluk neticesinde 2013 yılında halk ayaklanmaları yeniden başlamıştır. "Meydan Devrimi" olarak nitelendirilen bu hareketler neticesinde Rusya müdahale etmiş ve ülkede iç savaş başlamıştır. Bu makalede, Turuncu Devrim'i (2004) ve Meydan Devrimi'ni (2013) etkileyen iç ve dış dinamiklerin birbirleriyle iç içe geçmiş süreçler olduğundan hareket edilerek her iki devrimin iç ve dış nedenleri karşılaştırmalı olarak ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna Politikası, Turuncu Devrim, Meydan Devrimi

PDF Dosyası: Avrupa Birliği ve Rusya'nın Güç Alanları Arasında Kalan Ukrayna'da Yaşanan Halk Ayaklanmaları: Turuncu Devrim ve Meydan Devrimi

N. Aslı Şirin ÖNER ve Amra DEDEİC
Bosna-Hersek'te Türkçe
53

Özet

Müslüman ve Hıristiyan toplumlarının iç içe yaşadığı Slav, Türk ve Avrupa kültürlerinin çeşitli dönemlerde egemenlik mücadeleleri verdiği bir bölge konumundaki Balkanlar'da yer alan BosnaHersek,1992-1995 yılları arasında kanlı bir savaş yaşamasına rağmen, Türk-İslam kültür mirasını korumaya çalışan bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Balkan ve Boşnak kültür sentezine damgasını vuran Türk-İslam kültür mirasının öğelerinden biri olan Türkçe'nin Bosna'daki varlığının ele alındığı bu çalışmada, Osmanlıların Bosna'ya getirdikleri Türkçe'nin AvusturyaMacaristan İmparatorluğu ile I. ve II. Yugoslavya dönemlerinde giderek kamusal alandan dışlandığı, Bosna Savaşı'nın ertesinde ise, Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik uygulamaya çalıştığı yumuşak güç araçları arasında yer aldığından ötürü Türkçenin yaygınlaşması açısından olumlu yönde değişiklikler yaşandığı ileri sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yumuşak Güç, Türk-İslam Kültür Mirası, Türkçe, Bosna-Hersek

PDF Dosyası: Bosna-Hersek'te Türkçe

Segâh TEKİN
Uluslararası İlişkilerde Din, Kültür ve Medeniyetin Rolü Üzerine
68

Özet

Günümüzde uluslararası ilişkilerde, din, kültür ve medeniyet gibi maddi ve manevi boyuta sahip olgular giderek önem kazanmaktadır. Bu durum kendini üstün yaşam şekli olarak gören modern ulus devleti sarsmaktadır. Devlet merkezli Uluslararası İlişkiler disiplini de bu değişimden etkilenmektedir. Bu çalışmada öncelikle kavramsal perspektiften din, kültür ve medeniyet; modernite ve sekülarizmle olan ilişkileri çerçevesinde ele alınacaktır. Ardından Uluslararası İlişkiler disiplininde bu kavramların oynadığı roller disiplin içindeki kuramlar açısından incelenecektir. Son olarak gündemde olan medeniyetler çatışmasına veya diyaloguna yönelik fikirlerin temelinde yer alan varsayımlar ve dini aktörlerin çatışmaları teşvik etme ve çözme potansiyelleri küreselleşmenin getirdiği zorluklar ve imkânlar ışığında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Din, Kültür, Medeniyet, Sekülerleşme, Modernite

PDF Dosyası: Uluslararası İlişkilerde Din, Kültür ve Medeniyetin Rolü Üzerine

Söyleşi
Salih ŞAHİN
Duşanbe Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi Müdür Yardımcısı Salih Şahin'le Yapılan Görüşme
84

Söyleşi

Duşanbe Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi Müdür Yardımcısı Salih Şahin'le Yapılan Görüşme

Konuk: Salih ŞAHİN

PDF File: Duşanbe Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi Müdür Yardımcısı Salih Şahin'le Yapılan Görüşme

Kitap Tanıtımı
Fahri TÜRK
Türk Kültür Dış Politikası
86

Kitap Tahlili

Fahri Türk, Türk Kültür Dış Politikası, Paradigma Akademi, Edirne, 2014, ISBN 978-605- 5230-67-8

Yazar Adı: N. Aslı ŞİRİN ÖNER

PDF Dosyası: Fahri Türk, Türk Kültür Dış Politikası

Evren BALTA
Küresel Siyasete Giriş, Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler
90

Kitap Tahlili

Ed. Evren Balta, Küresel Siyasete Giriş, Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2014. ISBN: 9789750516214.

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Ed. Evren Balta, Küresel Siyasete Giriş, Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 69

Dün 123

Bu Hafta 476

Bu Ay 3318

Tümü 136426

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.